DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Świętowanie Szabatu
Przewodniczący – osoba przewodząca domostwu, przeważnie ojciec rodziny.
"Asystent – bądź osoba następna w autorytecie domostwa lub następny najstarszy, przeważnie matka rodziny.
"Zgromadzenie – wszyscy członkowie domostwa i jacykolwiek goście obecni.


Ceremonia rozpoczęcia
Zapalenie świecy
Zwykle tej ceremonii przewodniczy asystent
W skróconej formie celebracji czytanie J 1:1-5 może być pominięte
Asystent:Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo
Zgromadzenie:Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, (z tego) co się stało.
Asystent:W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Zgromadzenie:Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Asystent:Ojcze Niebieski, na chwałę twojego Syna, Światłości Świata i tego, od którego pochodzi wszelkie życie zamierzamy zaświecić światło Dnia Pańskiego.
Tego dnia, wskrzesiłeś z martwych Twojego Syna i rozpocząłeś nowe stwarzanie.
Oby nasze świętowanie Jego zmartwychwstania tego dnia było wypełnione Twoim pokojem i błogosławieństwem niebieskim.
Okaż się łaskawym dla nas i spraw, aby Twój Duch Święty spoczął w jeszcze większej obfitości pośród nas.
Ojcze Miłosierdzia okazuj nam twoją miłującą dobroć. Spraw, abyśmy byli godni kroczyć drogami Twojego Syna, w wierności Twojej nauce, niezachwiani w miłości i służbie.
Zachowaj nas od wszelkiej troski, ciemności i przygnębienia, a zapewnij na zawsze pokój, światło i radość.
Zgromadzenie:W Tobie, bowiem jest źródło życia i w Twoim świetle oglądamy światłość.
Asystent zapala świecę i recytuje następujące błogosławieństwo:
Asystent:Błogosławiony jesteś Panie nasz Boże, który pierwszego dnia stworzyłeś światło i wskrzesiłeś twojego syna, Światłość świata, aby w ten sposób dać początek nowemu stwarzaniu.
Błogosławiony jesteś, Panie nasz Boże, Królu Wszechświata, który udzielasz nam swojej radości, kiedy rozpalamy światło Dnia Pańskiego.
Zgromadzenie:Amen.
W skróconej formie ceremonii następujący zbiór zachęt i odpowiedzi może być pominięty
Przewodniczący:Zaufajmy Panu i Jego zbawczej pomocy.
Zgromadzenie:Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Przewodniczący:Przyjmijmy Jego życie i rozradujmy się w Jego obecności.
Zgromadzenie:On jest prawdziwym światłem, które oświeca każdego człowieka.
Przewodniczący:Zachowajmy Jego nakazy i podążajmy Jego drogami.
Zgromadzenie:Słowo Jego jest lampą u mych stop światłem na mojej drodze.
Przewodniczący:Ogłaszajmy Jego dobroć i ukazujmy Jego chwałę.
Zgromadzenie:Jesteśmy światłem świata i solą ziemi.
 Świeca płonie, kiedy wypowiadane jest następujące błogosławieństwo.
Przewodniczący:Błogosławiony jesteś Panie, nasz Boże, który stworzyłeś dnia pierwszego światło i wskrzesiłeś Syna Twego, Światłość Świata, aby stworzyć wszystko na nowo.
 
Błogosławieństwo nad posiłkiem i poświęcenie dnia
Następujące błogosławieństwo wprowadza w posiłek i zwykle wypowiadane jest w całości przez przewodniczących, ale może być także odczytywane w formie responsoryjnej jak poniżej.
Przewodniczący:Bracia i siostry, oto jest Dzień Pański.
Zgromadzenie:Powitajmy go w radości i pokoju.
Przewodniczący:Dzisiaj odkładamy na bok troski tygodnia, abyśmy oddali cześć Panu i świętowali Jego zmartwychwstanie.
Dzisiaj przerywamy nasze prace, aby oddać chwałę Bogu i wspomnieć życie wieczne, do którego nas powołał.
Zgromadzenie:Sam Pan jest z nami, aby nas odnowić i umocnić!
Przewodniczący:Powitajmy Boga pośród nas i oddajmy Mu chwałę!
Zgromadzenie:Umiłujmy się nawzajem w Chrystusie!
Przewodniczący:Niech Duch Święty będzie z nami, aby pogłębić nasze oddanie się Panu, aby pomnożyć naszą gorliwość dla drogi życia, którą nas obdarzył.
Miejsce na chwilę uwielbienia, której może towarzyszyć pieśń
 
Błogosławieństwo nad winem
Przewodniczący napełnia kielich winem i wypowiada następujące błogosławieństwo z podniesionym w górę kielichem:
Przewodniczący:Oddajmy chwałę Bogu w tym symbolu radości i dziękujmy Mu za błogosławieństwa minionego tygodnia – za zdrowie, siłę i mądrość dla naszego wspólnego życia w <…>*,
za zachowanie dyscypliny pośród naszych prób i pokus; za radość jaką wynieśliśmy z naszej pracy.
Dziękujmy Mu dzisiaj w szczególności za wielkie błogosławieństwo, jakim obdarzył nas w Chrystusie.
Z Jego pełni wszyscyśmy przyjęli łaska po łasce.
My, którzyśmy byli martwi na skutek grzechu zostaliśmy przywróceni do życia wraz z Chrystusem i wyniesieni z Nim, usposobieni, aby zasiąść na niebieskich miejscach wraz z Nim.
Panie, Boże nasz Ty nas przywiodłeś do odpocznienia w Chrystusie.

* Tu można wymienić imię twojego kościoła, wspólnoty, grupy modlitewnej i/lub rodziny.
Zgromadzenie:Z Nim żyjemy przez Ducha Świętego wyglądając dnia, kiedy będziemy przebywać z Nim w Twoim odwiecznym królestwie.
Przewodniczący:Błogosławiony jesteś Panie nasz Boże, Królu wszechświata, który stworzyłeś owoc winnego krzewu.
Zgromadzenie:Amen.
 
Poświęcenie dnia
Błogosławieństwo powitania dnia i poświęcenia go świętowaniu zmartwychwstania Pańskiego.
Przewodniczący:Błogosławiony jesteś Panie nasz Boże, za prawdziwe odpocznienie, które dałeś nam w Synu Twoim Jezusie i za ten dzień, który stanowi upamiętnienie jego odkupieńczego dzieła.
Świętujemy ten dzień z radością i poświęcamy go świętowaniu jego zmartwychwstania i nowego stworzenia w nim zrodzonego.
Spójrz łaskawie na sługi Twoje i okaż nam twoją chwałę. Błogosławiony jesteś, Panie nasz Boże, który okazujesz przychylność ludowi w dniach poświęconych.
Zgromadzenie:Amen.
Przewodniczący popija z kielicha i przekazuje go innym obecnym
 
Błogosławieństwo nad chlebem
Przewodniczący bierze chleb I wypowiada następujące błogosławieństwo:
Przewodniczący:Oczy wszystkich spoglądają na Ciebie Panie, który dajesz im pokarm we właściwym czasie.
Zgromadzenie:Otwierasz rękę swoją i zaspakajasz pragnienia każdego stworzenia.
Przewodniczący:Błogosławiony jesteś, Panie nasz Boże, Królu wszechświata, który rodzisz chleb z ziemi.
Zgromadzenie:Amen.
Przewodniczący rozdziela chleb innym zgromadzonym i rozpoczyna posiłek.
 
Błogosławieństwo po posiłku
Przewodniczący nalewa kolejny kielich wina i wypowiada następujące błogosławieństwo z uniesionym do góry kielichem.
Przewodniczący:Błogosławmy Panu!
Zgromadzenie:Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i aż na wieki!
Przewodniczący:Błogosławmy naszego Boga, z którego obfitości wszyscyśmy wzięli.
Zgromadzenie:Błogosławiony jesteś Panie, z którego obfitości wszyscyśmy wzięli i z którego dobroci żyjemy.
Przewodniczący:Błogosławiony jesteś, Panie nasz Boże, Królu wszechświata, który żywisz cały świat z twojej dobroci, łaski, niezłomnej miłości i miłosierdzia.
Przez Twoją wielką dobroć nigdy nie zabrakło nam pożywienia.
Niech tak się dzieje na zawsze z uwagi na wielkość Twego imienia, jako że Ty żywisz i zachowujesz wszelkie stworzenie i czynisz wszystkim dobro, zabezpieczasz pokarm całemu twojemu stworzeniu, które stworzyłeś.
Błogosławiony jesteś ty, Panie nasz Boże, Królu wszechświata, który wszystkim udzielasz pokarm.
Zgromadzenie:Niech błogosławione będzie jego imię na wieki.
Przewodniczący:Błogosławiony jesteś, Panie nasz Boże, za twoje ogromne miłosierdzie, z którego zostaliśmy na nowo zrodzeni do żywej nadziei przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa i do niezniszczalnego, niesprofanowanego i niewiędnącego dziedzictwa.
Błogosławiony jesteś, Panie nasz Boże, Królu wszechświata za darowanie nam nowe życia w Twoim Synu.
Zgromadzenie:Niech błogosławione będzie jego imię na wieki.
Przewodniczący:Okaż miłosierdzie, Panie nasz Boże, twojemu ludowi, który należy do twojego Syna i stanowi miejsce przebywania twojego Ducha świętego.
Zapewnij ludowi chrześcijańskiemu na całym świecie osiągnięcie jedności, o którą modlił się Jezus w przeddzień swojej ofiary i spraw, abyśmy mogli być znakiem tej jedności, a zarazem narzędziami jej wzrostu.
Oby cały Twój lud został odnowiony w mocy Ducha świętego, tak abyśmy okazali się bez wady i skazy, gotowi na twoje przyjście.
Błogosławiony jesteś, Panie nasz Boże, Królu wszechświata, władco i budowniczy swojego ludu.
Zgromadzenie:Niech błogosławione będzie jego imię na wieki.
Przewodniczący pije z kielicha i przekazuje go, recytując końcowe błogosławieństwo.
Przewodniczący:Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni Oblicze Swe nad tobą, niech cię obdarzy Swą łaską.
Niech zwróci ku tobie Oblicze Swoje i niech cię obdarzy pokojem.
(Lb 6:24-26)
Zgromadzenie:Amen.

Świętowanie szabatu.pdfŚwiętowanie szabatu.pdf
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle