DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Modlitwy za Izrael - czyli: «Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami.» (Rz 11:2)
Są to modlitwy i słowa prorocze dotyczące Izraela i jego powołania i przeznaczenia zawarte w Piśmie Świętym.
1Pasterzu Izraela, wysłuchaj! Ty, który prowadzisz ród Józefa jak owce, co zasiadasz nad cherubami, ukaż się!
Wobec Efraima, Beniamina i Manassesa wzbudź swą potęgę i przyjdź nas wybawić! Odnów nas, Boże, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, abyśmy byli zbawieni.
Ps 80:2-4
2Zaczniesz działać i zlitujesz się nas Syjonem. Nadszedł czas zmiłowania, nadeszła już pora!
Bo Twoi słudzy przejęci są jego ruinami i z bólem patrzą na jego popioły.
Bojaźń ogarnie narody przed Twoim imieniem, o PANIE, a wszystkich królów ziemi – bojaźń wobec Twej chwały, gdy PAN odbuduje Syjon i ukaże się w swej wspaniałości, gdy spojrzy na modlitwę poniżonych i nie pogardzi ich prośbą.
Ps 102:14-18
3Jeruzalem, proś o to, co służy pokojowi, i o pomyślność dla tych, co cię miłują. Niech pokój będzie w murach twoich i pomyślność w twoich pałacach!
Ze względu na moich braci i bliźnich będę głosił: Pokój tobie! Ze względu na dom PANA, naszego Boga, życzę ci szczęścia.
Ps 122:6-9
4Naprawdę PAN wybrał Syjon, zapragnął go na mieszkanie dla siebie:
"Tu jest mój spoczynek na wieki wieków, tu zamieszkam, zgodnie z mym pragnieniem!"
Ps 132:13-14
5Przez wzgląd na Syjon nie będę milczał, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, aż zabłyśnie jej sprawiedliwość, a jej zbawienie zapłonie jak pochodnia!
Narody ujrzą twoją sprawiedliwość, a wszyscy władcy twoją chwałę. I będą cię nazywać nowym imieniem, które PAN sam ci nada.
Będziesz wspaniałą koroną w ręku PANA i królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Iz 62:1-3
6Na twoich murach, Jerozolimo, rozstawiłem strażników, przez cały dzień i całą noc, nigdy milczeć nie będą.
Wy, którzy pamiętacie o PANU, nie szukajcie dla siebie wytchnienia i Jemu wytchnienia nie dajcie, dopóki nie umocni Jerozolimy i dopóki nie uczyni jej chwałą na ziemi.
Iz 62:6-7
7Nadejdzie dzień, gdy strażnicy zawołają na górze Efraima: «Wstańcie! Wejdźmy na Syjon do PANA, naszego Boga».
Tak bowiem mówi PAN: Wznieście radosne okrzyki na cześć Jakuba! Wysławiajcie wodza narodów!
Rozgłaszajcie, chwalcie go i mówcie: «PAN zbawia swój lud, Resztę Izraela».
Jr 31:6-7
8Oto nadchodzą dni – wyrocznia PANA – gdy w domu Izraela i w domu Judy rozmnożę ludzi i bydło.
I będę czuwał nad nimi, żeby budować i sadzić, jak dawniej czuwałem nad nimi, żeby wyrywać i burzyć, by rozwalać i niszczyć - wyrocznia PANA.
Jr 31:27-28
9Tak mówi PAN Zastępów: Rozpaliłem się wielką, zazdrosną miłością do Syjonu, wielką żarliwością zapałałem do niego.
Tak mówi PAN: Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jerozolimie.
Jerozolima będzie nazwana Miastem Wiernym, a góra PANA Zastępów – Górą Świętą.
Za 8:2-3
10Mówię bowiem: Odtąd Mnie już nie ujrzycie aż do czasu, gdy powiecie: Chwała temu, który przychodzi w imię Pana.
Mt 23:39
11Skoro bowiem ich odrzucenie [Ewangelii] przyniosło pojednanie światu, czymże będzie ich przyjęcie [Ewangelii], jeśli nie przywróceniem do życia z martwych.
Bo jeżeli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to gałęzie również.
Rz 11:15-16
12A wtedy Izrael zostanie zbawiony, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba.
Takie będzie moje przymierze z nimi, kiedy odpuszczę ich grzechy.
Rz 11:26-27
Plik do ściągnięcia
Modlitwy za Izrael.pdfModlitwy za Izrael.pdf
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle