DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Adoracja Boga - czyli: «Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz» (Ps 50:15)
Jaki jest Bóg? Kim dla mnie jest Bóg? Kim jesteśmy dla Boga Nasze serca dla Boga Modlitwa przebłagania
Kim dla mnie jest Bóg?
Bogiem teraźniejszościPs 102:28Ty jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca.
Ps 16:11Ty ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.
Ps 17:8Strzeż mnie jak źrenicy oka; w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.
Ps 21:6Wielka jest Twoja chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem.
Ps 31:20Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie, i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich.
Ps 40:5Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Tobie, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa.
Ps 44:3Ty własną ręką wygnałeś pogan, a ich zasadziłeś, starłeś narody, a im dałeś przestrzeń.
Ps 89:15-17Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo; przed Tobą kroczą łaska i wierność.
Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza.
Cieszą się zawsze Twoim imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.
Bogiem, który jest bliskoPs 145:18-20Ty jesteś blisko wszystkich, którzy Cię wzywają, wszystkich wzywających Cię szczerzesz.
Spełniasz wolę tych, którzy się Ciebie boją, słyszysz ich wołanie i przychodzisz im z pomocą.
Ty strzeżesz wszystkich, którzy Cię miłują, a wytępisz wszystkich występnych.
Bogiem, który słuchaPs 10:17-18Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych, umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha, aby strzec praw sieroty i uciśnionego i aby człowiek powstały z ziemi nie siał już postrachu.
Ps 116:1-2Alleluja. Miłuję Cię Panie, albowiem usłyszałeś głos mego błagania, bo ucha swego nakłoniłeś ku mnie w dniu, w którym wołałem.
Ps 20:6Chcę się cieszyć z Twego ocalenia i w imię Boga naszego podnieść sztandary. Wypełnij Panie wszystkie moje prośby!
Ps 40:1Złożyłem w Tobie, Panie całą nadzieję; Tyś schylił się nade mną i wysłuchałeś mego wołania.
Ps 55:17-18Wołam do Ciebie i Ty mnie ocalisz. Wieczorem, rano i w południe narzekam i jęczę, a głos mój Ty wysłuchasz.
Ps 66:19Ty mnie wysłuchałeś: dosłyszałeś głos mojej modlitwy.
Bogiem, który wysłuchuje modlitw1 J 3:21-22Mamy ufność wobec Ciebie Boże, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Ciebie, ponieważ zachowujemy Twoje przykazania i czynimy to, co się Tobie podoba.
J 16:23-24O cokolwiek będziemy prosili Ojca, da nam w imię Twoje Jezu. Będziemy prosić, i otrzymamy, aby radość nasza była pełna.
Jk 5:16Bo kiedy wyznajemy sobie nawzajem grzechy i modlimy się jeden za drugiego - odzyskujemy zdrowie. Bo wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.
Łk 11:9-13Ty nam powiedziałeś: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?
Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?
Jeśli więc my, choć źli jesteśmy, umiemy dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ty - Ojcze z nieba dasz Ducha Świętego tym, którzy Cię proszą.
Mk 11:22-24Ty Jezu powiedziałeś, żebyśmy mieli wiarę w Boga! Powiedziałeś, że kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie.
Powiedziałeś nam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.
Ps 102:18Bo Ty przychylisz się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzucisz ich modłów.
Doradcą1 J 2:27Namaszczenie, które otrzymaliśmy od Ciebie, trwa w nas i nie potrzebujemy pouczenia od nikogo, ponieważ Twoje namaszczenie poucza nas o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwamy w nim tak, jak nas nauczyłeś.
J 14:26A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec posłał nam w Twoim imieniu, On nas wszystkiego nauczy i przypomni nam wszystko, co nam powiedziałeś.
Ps 16:7Błogosławię Ciebie, który dałeś mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce.
Ps 32:8Bo Ty pouczysz mnie i wskażesz drogę, którą pójdę; umocnisz Twoje spojrzenie na mnie.
BogiemPs 118:6-7Ty jesteś ze mną, nie lękam się: cóż mi może zrobić człowiek?
Ty jesteś ze mną, mój wspomożyciel, ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.
Ps 18:19Ludzie napadają na mnie w dzień dla mnie złowrogi, lecz Ty jesteś moją obroną,
Ps 56:9Ty zapisałeś moje życie tułacze; przechowałeś łzy moje w swoim bukłaku: czyż nie są spisane w Twej księdze?
Chlebem i życiemJ 6:35Ty jesteś chlebem życia. Kto do Ciebie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto w Ciebie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
Kol 3:3-4Umarliśmy bowiem i nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i my razem z Nim ukażemy się w chwale.
Ps 65:5Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz: mieszka on w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra Twego domu, świętość Twojego przybytku!
ObrońcąIz 52:12Bo wyjdziecie nie jakby w nagłym pośpiechu ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Raczej Pan pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód.
Iz 54:17Wszelka broń ukuta na ciebie będzie bezskuteczna. Potępisz wszelki język, który się zmierzy z tobą w sądzie. Takie będzie dziedzictwo sług Pana i nagroda ich słuszna ode Mnie - wyrocznia Pana.
Ps 103:6Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
Ps 105:13-15I wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu, nikomu nie pozwolił ich uciskać i z ich powodu karał królów: Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy!
Ps 121:5-8Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.
Ps 129:1-4Bardzo mnie gnębili od mojej młodości - niech powie Izrael - bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc. Poorali mój grzbiet oracze, wyżłobili długie bruzdy. Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał więzy występnych.
Ps 27:1-6Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?
Gdy na mnie nastają złośliwi, by zjeść moje ciało, wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, chwieją się i padają.
Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie; choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności.
O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią.
Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę.
Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. Złożę w Jego przybytku ofiary radości, zaśpiewam i zagram Panu.
Ps 28:8Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ps 3:2-3Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje!
Wielu jest tych, co mówią o mnie: Nie ma dla niego zbawienia w Bogu.
Ps 4:8-9Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.
Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.
Ps 7:11Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem.
Ps 71:24Również mój język przez cały dzień będzie głosił Twoją sprawiedliwość, bo okryli się hańbą i wstydem szukający mojego nieszczęścia.
Ps 76:2-7Bóg znany jest w Judzie, wielkie jest imię Jego w Izraelu. W Salem powstał Jego przybytek, a na Syjonie Jego mieszkanie.
Tam złamał pioruny łuku, tarczę i miecz, i zbroję. Jesteś pełen światła - potężniejszy niż góry odwieczne.
Najdzielniejsi stali się łupem i śpią snem swoim, a ręce wszystkich odważnych pomdlały.
Od Twojej groźby, Boże Jakuba, zdrętwiały rydwany i konie.
Ps 94:22Na pewno Pan będzie mi obroną, a Bóg mój skałą ucieczki.
PasterzemPs 100:3Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Ps 23:1-6Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.
Ps 37:23-24Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie.
A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje.
Ps 48:14-15Przypatrzcie się jego murom, oglądajcie jego warownie, by opowiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że On nas będzie prowadził.
Ps 77:20Twoja droga wiodła przez wody, Twoja ścieżka przez wody rozległe i nie znać było Twych śladów.
Ps 95:7Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego!
Pokojem i odpocznieniemPs 116:7Wróć, moja duszo, do swego spokoju, bo Pan ci dobrze uczynił.
Ps 127:2Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.
Ps 132:1-5Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego:
o tym, jak złożył przysięgę przed Panem, związał się ślubem przed Mocnym Jakuba:
Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża,
nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku,
póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania - Mocnemu Jakuba.
Ps 37:3Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.
Ps 37:4-6Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.
Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał
i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe.
Ps 37:7Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj! Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, na człowieka, co obmyśla zasadzki.
Ps 38:15I stałem się jak człowiek, co nie słyszy; i nie ma w ustach odpowiedzi.
ŻywicielemŁk 12:31-32Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane.
Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Mt 6:30-33Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać?
Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Starajcie się naprzód o królestwo (Boga) i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Prz 13:21-22Nieszczęście pędzi za grzesznikami, a szczęście nagrodą dla prawych.
Mąż dobry zostawi dziedzictwo wnukom, dobrym przypadnie majątek grzeszników.
Ps 105:37A tamtych wyprowadził ze srebrem i złotem i nie było słabego w Jego pokoleniach.
Ps 105:40-41Prosili i przywiódł przepiórki, i nasycił ich chlebem z nieba.
Rozdarł skałę i spłynęła woda, popłynęła w pustyni jak rzeka.
Ps 105:44I darował im ziemie narodów, i zawładnęli owocem pracy ludów,
Ps 111:5Dał pokarm tym, którzy się Go boją; pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ps 112:1-10Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.
Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, postępuje w swych sprawach uczciwie.
Na pewno się nie zachwieje; sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.
Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny; mocne jego serce, zaufało Panu.
Serce jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników.
Rozdaje - obdarza ubogich, sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze; potęga jego wzmoże się ze sławą.
Widzi to występny, gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Pragnienie występnych wniwecz się obróci.
Ps 145:19-20Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych.
Ps 17:14a Twoją ręką, Panie - od ludzi: od ludzi, którym obecne życie przypada w udziale i których brzuch napełniasz Twymi dostatkami; których synowie jedzą do sytości, a resztę zostawiają swoim małym dzieciom.
Ps 35:27A sprzyjający mej sprawie niech się radują i cieszą, i mówią zawsze: Wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi.
Ps 66:12kazałeś ludziom deptać nam po głowach, przeszliśmy przez ogień i wodę: ale wyprowadziłeś nas na wolność.
Ps 67:6-7Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę!
Ziemia wydała swój owoc: Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Pwt 8:18Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom.
Rdz 12:1-3Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.
Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem.
Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.
Rdz 26:12-14Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił.
I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majętności.
Miał liczne stada owiec i wołów i wiele służby. Toteż Filistyni z zazdrości.
RadościąPs 16:11Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.
Ps 23:5Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity.
Ps 28:7Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię.
Ps 4:7Wielu powiada: Któż nam ukaże szczęście? Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!
Ucieczką i mocąPs 113:7-8Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu,
Ps 138:3Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej duszy.
Ps 141:8Do Ciebie bowiem, Panie mój, Panie, (zwracam) moje oczy; do Ciebie się uciekam: Ty nie gub mej duszy.
Ps 142:5Oglądam się w prawo i patrzę: a nie ma nikogo, kto by miał wzgląd na mnie. Znikła dla mnie możność pomocy, nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie.
Ps 144:1-2Błogosławiony Pan - Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny.
On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy.
Ps 18:2-3Rzekł wtedy: Miłuję Cię, Panie, Mocy moja,
Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!
Ps 31:12-15Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy, dla moich znajomych - postrachem; kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie.
Zapomniano w sercach o mnie jak o zmarłym: stałem się jak sprzęt wyrzucony.
Słyszę bowiem złorzeczenia wielu: Trwoga dokoła, gdy przeciw mnie się zbierają, zamyślają odebrać mi życie.
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, mówię: Ty jesteś moim Bogiem.
Ps 46:2-4Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza.
Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem: Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną.
Ps 56:3-4Wrogowie moi nieustannie czyhają na mnie, tak wielu przeciw mnie walczy. Podnieś mnie, ilekroć mnie trwoga ogarnie, w Tobie pokładam nadzieję.
Ps 57:1Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, u Ciebie chronię swe życie: chronię się pod cień Twoich skrzydeł, aż przejdzie klęska.
Ps 59:16-17Włóczą się, szukając żeru; skowyczą, gdy się nie nasycą.
A ja opiewać będę Twą potęgę i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości, bo stałeś się dla mnie warownią i ucieczką w dniu mego ucisku.
Ps 61:2-4Słuchaj, o Boże, mojego wołania, zważ na moją modlitwę!
Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, bo Ty jesteś dla mnie obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi.
Ps 63:7-8Gdy wspominam Cię na moim posłaniu i myślę o Tobie podczas moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.
Ps 91:1-4Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
PrzewodnikiemIz 30:19-21Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci.
Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza.
Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: To jest droga, idźcie nią!, gdybyś zboczył na prawo lub na lewo.
Prz 16:9Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki.
Ps 139:9-10Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza: tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja prawica.
Ps 23:3Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.
Ps 37:23-24Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie.
A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje.
Ps 57:2Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, u Ciebie chronię swe życie: chronię się pod cień Twoich skrzydeł, aż przejdzie klęska.
Ps 73:23-24Lecz ja zawsze będę z Tobą: Tyś ujął moją prawicę; prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mię na koniec do chwały.
Stałym towarzyszemPs 139:1-10Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza: tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja prawica.
UdziałemPs 11:7Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze.
Ps 119:57Moim działem jest Pan - mówię, by zachować Twoje słowa.
Ps 16:2mówię Panu: Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą.
Ps 16:5-6Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
Ps 17:15Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu nasycę się Twoim widokiem.
Ps 3:3Wielu jest tych, co mówią o mnie: Nie ma dla niego zbawienia w Bogu.
Ps 73:25-26Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia.
Niszczeje moje ciało i serce, Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki.
Rdz 15:1Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita.
Źródłem pomyślnościPs 108:12-13Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne.
Ps 121:1-3Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
Ps 127:1-2Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.
Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.
Ps 146:3Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
Ps 146:5Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
Ps 18:35-36On ćwiczy moje ręce do bitwy, a ramiona - do napinania spiżowego łuku.
Dajesz mi tarczę Twą dla ocalenia, i wspiera mnie Twoja prawica, a Twoja troskliwość czyni mnie wielkim.
Ps 20:7Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca, odpowiada mu ze świętych swych niebios, przez możne czyny zbawczej swej prawicy.
Ps 33:16-20Nie uratuje króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wielka siła.
W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie.
Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.
Ps 37:1-6Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców ani nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń.
Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.
Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.
Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe.
Ps 44:4-8Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem ani ich nie ocaliło własne ramię, lecz prawica i ramię Twoje, i światło Twego oblicza, boś ich umiłował.
Ty, o mój Boże, jesteś moim Królem, który Jakubowi zapewniałeś ocalenie.
Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imię Twoje.
Bo nie zaufałem mojemu łukowi ani mój miecz mnie nie ocalił; lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów i zawstydziłeś Tych, co nas nienawidzą.
Ps 60:12Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
Ps 62:1Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie.
Ps 62:5-7Oni tylko knują podstępy i lubią zwodzić; kłamliwymi ustami swymi błogosławią, a przeklinają w sercu.
Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
Tym, który podtrzymujePs 3:5Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swojej góry.
Ps 54:4Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowa ust moich!
Ps 55:22Jego twarz jest gładsza niż masło, lecz serce gotowe do walki. Jego mowy łagodniejsze niż olej, lecz są to obnażone miecze.
WybawcąPs 103:4On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
Ps 116:5-8Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: byłem bezsilny, a On mię wybawił.
Wróć, moja duszo, do swego spokoju, bo Pan ci dobrze uczynił.
Uchronił bowiem moje życie od śmierci, moje oczy - od łez, moje nogi - od upadku.
Ps 118:4Niech mówią bojący się Pana: Łaska Jego na wieki.
Ps 138:7-8Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia.
Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, na wieki trwa Twoja łaska, nie porzucaj dzieła rąk Twoich!
Ps 40:2-4Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.
I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu.
Ps 71:20-21Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, lecz znowu przywrócisz mi życie i z czeluści ziemi znów mnie wydobędziesz.
Pomnóż moją godność i pociesz mnie na nowo!
Ps 91:14-15Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
Jaki jest Bóg? Kim dla mnie jest Bóg? Kim jesteśmy dla Boga Nasze serca dla Boga Modlitwa przebłagania
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle