DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Medytacja Słowa Bożego - czyli: «Lectio divina - laudis canticum» (Ap 5:8)
Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. (Iz 55:10-11)
Olbrzymia rola Słowa Bożego w życiu Kościoła i jego poszczególnych wiernych podkreślana jest nie tylko w samym Słowie Bożym, ale także i tradycji całego Kościoła.
Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (Hbr 4:12)
Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach
i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. (Ef 5:18b-19)
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem:
z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha,
pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. (Kol 3:16)
Słowo Boże, które jest dla synów Kościoła pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. (KO 21)

Słowo, przez którego częste czytanie nabywamy "wzniosłe poznanie Jezusa Chrystusa". (Flp 3:8)
Którego nieznajomość jest nieznajomością Chrystusa!
Słowo, podczas słuchania którego, słyszymy Boskie wypowiedzi. (KO 25)

Podstawą wszelki autentycznej duchowości chrześcijańskiej jest Słowo Boże, głoszone, przekazywane, przyjęte, celebrowane i rozważany w Kościele. (VD 121)

Wielki duchowości, które naznaczyły dzieje kościoła, zrodziły się dzięki wyraźnemu odniesieniu do Pisma, pisze Benedykt XVI i  podaje całą listę przykładów (VD 48):
 • Antoniego opata -  poruszyło jedno zdanie Chrystusa: „Jeżeli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim a będziesz miał skarb w niebie a potem przyjdźi chodzi za mną" (Mt 19: 21)
 • Aleksander Akoimetoi (V wiek)- poruszony jednym wersetem Biblijnym podczas katechezy „Sprzedaj wszystko co masz i pójdź za mną” - rozpoczął modlitwę dniem i nocą, która trwała ponad 300 lat
 • Bazyli Wielki (ok. 330-379) - w dziele Moralia zapytuję: „Co jest właściwością wiary? Całkowita i niewątpliwa pewność prawdy słów natchnionych przez Boga. Co jest właściwością wiernego? Kształtowanie się z tą całkowitą pewnością według znaczenia słów Pisma Świętego i nie odważenie się, by coś ująć lub dodać”
 • Teresa od Jezusa (1515-1582) - karmelitanka pisze: „Całe zło świata bierze się z braku jasnego poznania prawdy Pisma Świętego. Zaledwie skieruje spojrzenie na Ewangelię Świętą, natychmiast oddycham wonią życia Jezusa i wiem, w którą biec stronę".
Harfa i Czasza - czyli: «Czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych» (Ap 5:8)
Nasza wspólna modlitwa podzielona jest na 2 godzinne sesje, które mają ściśle określony porządek - Bóg nie jest wszak Bogiem zamieszania, lecz porządku! (1 Kor 14:33)
Modlitwę przeważnie prowadzi zespół, składający się z muzyków, śpiewaków i osób wypowiadających modlitwy. Jeżeli na sali są osoby, włączają się one do modlitwy indywidualnie - wspierając tych, którzy modlą się "z przodu".
Modlitwa prowadzona jest przez lidera, który kieruje jej przebiegiem i moderuje całe spotkanie.

Model ten nazwaliśmy po polsku Harfa i Czasza - zaczerpnięty zostały z IHOP Kansas City, w którym działa już nieprzerwanie od 1999 roku i nazywany jest tam Harp & Bowl.
Sama nazwa zaczerpnięta została z księgi Apokalipsy, w której czytamy: "A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych." (Ap 5:8)
Możemy śmiało stwierdzić, że jest to pewien rodzaj liturgii, której celem jest komunikacja poszczególnych osób biorących w niej udział aby lepiej zorganizować spotkanie i przez to dać miejsce Duchowi Świętemu.

Jeżeli chcesz się włączyć w zespół muzyczny, śpiewaków lub chcesz się po prostu modlić - przyjdź i daj znać.
Włączymy Cię w odpowiedni zespół i w ciągu paru sesji złapiesz o co chodzi!
Jedyną umiejętność jakiej na pewno potrzebujesz jest posługiwanie się Słowem Bożym, bo na tym wszystko się u nas opiera!
Kilka praktycznych wskazówek dotyczących modelu Harfa i czasza.
 1. Stosowane przez nas rodzaje modlitw to:
  • adoracja (uwielbienie),
  • wstawiennictwo (modlitwa prośby),
  • rozważanie Słowa Bożego (medytacja lub Lectio Divina)
 2. Skład zespołu:
  • muzycy - wśród których jest lider uwielbienia prowadzący cały zespół muzyczny,
  • śpiewacy - wśród których jest pierwszy kantor tworzący refreny,
  • lider modlitwy, którego zadaniem jest moderacja modlitw ludzi,
  • wstawiennicy lub adoratorzy, którzy modlą się modlitwami apostolskimi, modlitwami za Izrael lub modlitwami adoracyjnymi,
  • wstawiennicy lub adoratorzy, którzy pragną się modlić tzw. "aktami strzelistymi"
 3. Cykl wstawienniczy ma zazwyczaj następujący porządek:
  • znana pieśń przechodząca w śpiew w językach,
  • modlitwa apostolska lub modlitwa za Izrael przerywana krótkimi refrenami,
  • ewentualna modlitwa "aktami strzelistymi" (ilość cykli w ciągu jednej sesji zależy od ilości wstawienników)
 4. Cykl adoracyjny ma następujący porządek:
  • znana pieśń przechodząca w śpiew w językach,
  • modlitwa adoracyjna przerywana krótkimi refrenami,
  • ewentualna adoracja "aktami strzelistymi" (ilość cykli w ciągu jednej sesji zależy od ilości adoratorów)
 5. Cykl modlitwy Słowem:
  • znana pieśń przechodząca w śpiew w językach,
  • odśpiewanie wybranego fragmentu Biblii w całości przez wyznaczonego kantora,
  • zgłębianie fragmentu poprzez śpiew wybranej frazy z fragmentu bądź frazy paralelnej,
  • słuchanie uwag lidera modlitwy, który może naprowadzać na temat śpiewu (ilość cykli jest uzależniona od lidera modlitwy i uwielbienia - zazwyczaj 4-6 cykli)
 6. Śpiew i muzyka:
  • śpiewy antyfonalne w cyklu wstawienniczym/adoracyjnym powinny być krótkie, ale w cyklu modlitwy Słowem mogą być dłuższe,
  • śpiew powinien być na tyle głośny, żeby był słyszany przez innych śpiewaków,
  • wskazana jest wzajemna obserwacja pomiędzy członkami zespołu uwielbienia i liderem modlitwy,
  • możliwe jest także śpiewanie słów proroczych, bądź prorokowanie na instrumencie (solówka),
  • wskazane jest unikanie "gwiazdorstwa" scenicznego, unikanie zbędnych gestykulacji i zwracania na siebie uwagi innych osób,
  • w przypadku cyklu wstawienniczego, muzyka powinna być stosunkowo prosta, aby inni uczestnicy modlitwy mogli się włączać w śpiew a śpiewacy mogli swobodnie poruszać się w tekście bez konieczności skupiania się na muzyce (innymi słowami, linia melodyczna refrenów powinna być na tyle prosta, aby inni mogli włączyć się w&nsbp;śpiew),
  • jeżeli nie wiesz, co zaśpiewać, powtórz poprzednią sekwencję, lub pozwól śpiewać innemu śpiewakowi,
  • zawsze wspieraj lidera uwielbienia - lider uwielbienia jest osobą prowadzącą cykl wstawienniczy, wszyscy podążają więc za jego wskazówkami.
 7. Refreny:
  • może je rozpoczynać każdy śpiewak, ale ze względów praktycznych lepiej jest, jak prawo do ich rozpoczynania przydzieli się wyznaczonym śpiewakom,
  • refren musi być prosty pod względem melodii i słów, aby wszyscy uczestnicy modlitwy (którzy nie koniecznie muszą być muzykami) bez trudności mogli go powtórzyć,
  • rozpoczynając refren śpiewaj go głośno i wyraźnie, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest refren i mogli się w niego włączyć.
Modlitwy apostolskie
Modlitwy apostolskie to fragmenty z Biblii, wykorzystywane podczas modlitw wstawienniczych. Przykłady takich modlitw umieszczone zostały tutaj.
Modlitwy te zostały wypowiedziane i spisane w Nowym Testamencie w listach Pawła Apostoła i są wyrazem troski Apostoła o Kościół, jak również uchylają tajemnice Bożego pragnienia i sposobu patrzenia na Kościół i ludzi.
Modlitwa tymi właśnie fragmentami jest najlepszym sposobem wstawiennictwa za Kościół, ludzi i świat.
Wykorzystanie innych fragmentów Słowa Bożego również dozwolone, aczkolwiek należy ich używać w drugiej części modlitwy po wyraźnym podaniu ich "namiarów w Biblii", aby ułatwić śpiewakom ich odnalezienie i śpiewanie.
Modlitwy adoracyjne
Modlitwy adoracyjne to fragmenty z Biblii, wykorzystywane podczas modlitw adoracyjnych. Przykłady takich modlitw umieszczone zostały tutaj.
Modlitwy te zostały wybrane przez nas w celu ujednolicenia tekstów i są przykładami biblijnego uwielbienia Boga.
Wykorzystanie innych fragmentów Słowa Bożego jest również dozwolone po wyraźnym podaniu ich "namiarów w Biblii", aby ułatwić śpiewakom ich odnalezienie i śpiewanie.
Modlitwy za Izrael
Modlitwa za Izrael to stały element w naszym Domu Modlitwy. Wykorzystujemy do tego celu modlitwy i obietnice dane Izraelowi zawarte w Piśmie Świętym. Przykłady takich modlitw umieszczone zostały tutaj.
Modlitwy te zostały wybrane przez nas w celu ujednolicenia tekstów i są przykładami biblijnych modlitw i obietnic złożonych przez Boga Izraelowi.
Wykorzystanie innych fragmentów Słowa Bożego jest również dozwolone po wyraźnym podaniu ich "namiarów w Biblii", aby ułatwić śpiewakom ich odnalezienie i śpiewanie.
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle