Izajasz 42:1, 6

Rozważania Słowa BożegoIzajasz 42:1, 6 Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:51 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.


 1. a. Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie:
  • Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3:17)
  • Spodobało się Panu w Jego sprawiedliwości okazać wielkość i wspaniałość Prawa (42:21)
  • On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi (Iz 53:3)
  • Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa (Iz 53:4)
  • Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich (Iz 53:6)
  • Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem (Iz 53:10)
  • Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie (Iz 53:11)
  • W nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców (Iz 53:12)
  • A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami (Iz 53:12)
  • Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (Mt 20:28)
  • Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni (J 5:19)
  • Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni (J 5:20)
  • Królowie zobaczą cię i powstaną, książęta padną na twarz, przez wzgląd na Pana, który jest wierny, na Świętego Izraelowego (Iz 49:7)
  • Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam (Iz 50:7)
  • Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej (Ps 2:6)
 1. b. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo:
  • Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił (Iz 61:1)
  • Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom (Mt 12:18)
  • Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów (Mt 9:6; Mk 2:10; Łk 5:24)
  • Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy (Mt 13:37)
  • To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! (Mt 17:5)
  • Albowiem Ja, Pan, miłuję praworządność, nienawidzę grabieży i bezprawia, oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze (Iz 61:8)
  • Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów (Iz 61:11)
  • Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa (J 1:17)
  • Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego (J 3:18)
  • Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał (J 7:16)
  • Jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2:20)
  • Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki (Iz 9:6)
  • Ludy, słuchajcie Mnie z uwagą, narody, nastawcie ku Mnie uszu! Bo ode Mnie wyjdzie pouczenie, i Prawo moje wydam jako światłość dla ludów (Iz 51:4)
  • Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu (Ps 97:2)
 1. a. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi:
  • Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem (Ps 2;6)
  • Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego (Mt 16:16)
  • Porodziła Syna, któremu nadano imię Jezus, On zbawił swój lud od jego grzechów (Mt 1:21)
  • Dziewica poczęła i porodziła Syna, któremu nadano imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami (Mt 1:23)
  • Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego (J 3:18)
  • On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia (Kol 1:15)
  • On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1:17)
  • Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża (Kol 1:19)
  • Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza (Iz 9:5)
  • To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi (Iz 49:6)
  • A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa (Iz 49:8)
  • Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5:8)
  • Zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna (Rz 5:10)
 1. b. Abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności:
  • Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, powiodę ich ścieżkami, których nie znają, ciemności zmienię przed nimi w światło, a wyboiste miejsca w równinę (Iz 42:16)
  • Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych (Iz 61:1)
  • By zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby pocieszać wszystkich zasmuconych (Iz 61:1-2)
  • By rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu (Iz 61:3)
  • Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (Iz 9:1)
  • On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów (Kol 1:13)
  • Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? (Ps 27:1)
  • Ustanowiłem cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi (Iz 49:6)
  • A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: Wyjdźcie na wolność! Marniejącym w ciemnościach: Ukażcie się! Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko (Iz 49:8-9)
  • Kto chodzi w ciemnościach i bez przebłysku światła, niechaj imieniu Pana zaufa i niech na swoim Bogu się oprze! (Iz 50:10)
  • On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Niego (Dn 2:22)