Módl się codziennie

7 Zobowiązań PosłańcaMódl się codziennieDomy Modlitwy,Skrypty,WstawienictwoDomy Modlitwy,Skrypty,WstawienictwoDomy Modlitwy,Skrypty,WstawienictwoPL18Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/14/2021 03:36:14 AMW 2008 roku na wezwanie Mike Bickle podczas konferencji Onething2008 w Kansas City, 5000 młodych ludzi podjęło wezwanie, aby żyć wg tych 7 zasad!
Jakie są te zasady i dlaczego mamy żyć według jakiś zasad?
 1. Módl się codziennie
 2. Pość każdego tygodnia
 3. Czyń dzieła sprawiedliwości
 4. Żyj święcie
 5. Z gorliwością prowadź innych
 6. Dawaj hojnie
 7. Mów odważnie
Wszystkie wynikają bezpośrednio z nauczania Jezusa i są zobowiązaniem do bycia gorliwym - co jest dziś tak ważne dla kościoła!
Okładka skryptuOkładka skryptu150200


 1. Wstęp
  1. Modlitwa powoduje, że nasz duch jest zasilany, ściąga boże błogosławieństwo w warunkach, w jakich właśnie się znajdujemy, co wpływa w rzeczywistości na zmiany na całym świecie, poprzez fakt, że coraz więcej ludzi doświadcza zbawienia i uwolnienia z grzechu i niesprawiedliwości.
  2. Modlitwa - wg Katechizmu - jest jednym z czterech filarów Kościoła:
   1. Wyznanie wiary - Symbol
   2. Sakramenty wiary - Celebracja Misterium Chrześcijańskiego
   3. Życie wiary - życie w Chrystusie
   4. Modlitwa w życiu wiary
  3. Co to jest modlitwa? Jest to rozmowa z Bogiem. Jest to wielki przywilej, zacięta walka i potężny cud. Sam Duch Święty pomaga nam w naszej słabości w modlitwie - to jest piękna rzeczywistość. Jedynym sposobem przezwyciężenia naszej duszy przez Ducha jest modlitwa - mówienie do Boga. Jeśli będziemy rozmawiać z Duchem, to w rezultacie tego będziemy chodzić w Duchu. Modlitwa jest najlepszym sposobem na pokonanie życia w rozpaczy i jedynym sposobem na życie w zwycięstwie.
  4. Inne definicje modlitwy:
   Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra (KKK 2559)
   Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości (Święta Teresa)
   Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie (KKK 2564)
   Modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym (KKK 2565)
   Modlitwa jest nade wszystko bramą, przez którą docieramy do Boga. Ucz się modlić, a osiągniesz poznanie i zwiążesz się z Najwyższym (Nachman z Bracławia)
   Gdy się modlisz, powinieneś to robić ze świadomością całkowitego samo poświęcenia. Staraj się w ogóle o sobie nie myśleć (Nachman z Bracławia)
   Pokuta czyni połowę, a modlitwa czyni wszystko (Lewiticus Rabba 10, 5)
   Bóg nie zależy od wychwalania Go przez jego stworzenia... Wszystkie jednak stworzenia uzasadniają to, że zostały stworzone, oddając cześć Panu (Rabin Jehuda Low)
  5. Hebrajskie słowo oznaczające modlitwę (פָּלַל) to tefila, wywodzi się ono od rdzenia pe-lamed-lamed i słowa hitpael, oznaczającego sądzić siebie samego.
  6. Dlaczego Bóg chce abyśmy się modlili? Bo On chce abyśmy mieli łączność z Jego sercem w głębokim partnerstwie. To niesamowite, że Bóg prosi nas o modlitwę bardziej niż my błagając Go, aby słuchał.
  7. Są błogosławieństwa, które Bóg wybrał, aby nam ich udzielić, ale może się to stać tylko wtedy, kiedy Jego lud zacznie prosić Go o nie w wierze. Większość obietnic Bożych dotyczących zwiększenia błogosławieństwa nie stanowią Bożych obietnic, ale są zaproszeniem do partnerstwa z Nim poprzez świętą, pełną wiary, wytrwałą modlitwę (Iz 59: 2; Mk 11:23; 18:7-8, Jk 1: 6-7).
   Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. (Jk 4: 2)
  8. Jedną z fundamentalnych zasada Królestwa jest, aby prosić Boga o wszystko: zarówno wzrost dobrych rzeczy jak i zmniejszenie złych. Modlitwą nie zarabiamy na łaskę Bożą, ale ona pozycjonuje nas do otrzymywania więcej, przez zażyłą relację z Bogiem.
   O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! (Flp 4:6)
  9. Nieraz zdarza się, że Bóg odmawia nam Swego błogosławieństwa, dopóki nie „zgłodniejemy” w naszym braku modlitwy. Dlaczego? On zazdrośnie chroni Swojej relacji z nami i nie odpowiada nam, dopóki nie połączymy się z Nim w modlitwie i nie zaczniemy pytać.
   Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają!
   Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. (Iz 30:. 18-19)
  10. Musimy prosić na modlitwie o konkretne rzeczy, a nie tylko myśleć o naszych potrzebach z frustracji i desperacji. Bóg i tak zna wszystkie nasze potrzeby (Mt 6:32), ale wymaga, by prosić o nie, ponieważ zmusza nas to do współdziałania z Jego sercem. Musimy więc zwerbalizować nasze modlitwy a nie tylko myśleć o potrzebach. Werbalizacja naszych modlitw pomaga nam kontrolować nasze myśli na modlitwie.
  11. Musimy także wyrażać naszą miłość, wdzięczność i prośby do Jezusa w prostych zdaniach. Duch użyje tego, aby zmienić nasze życie, gdy nauczymy się często mówić: "Jezu, kocham Cię, dziękuję Ci, ufam Tobie…" - to takie akty strzeliste, które przyciągają nas do Boga i na Nim skupiają nasze myśli.
   Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: Przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. (Oz 14:3)
 2. Kwestie praktyczne w rozwoju wytrwałego życia modlitewnego
  1. Są trzy elementy, pozwalające wzmocnić nasze życie modlitewne:
   1. zaplanowanie czasu na codzienną modlitwę i wpisanie go do swego kalendarza - określi to czas, kiedy będziemy się modlić,
   2. zrobienie listy modlitewnej - pozwoli nam skupić się na tym, o co się mamy się modlić,
   3. właściwy pogląd na temat Boga - to powoduje, że będziemy chcieli się modlić.
  2. Większość ludzi będzie modlić się dziesięć razy więcej po opracowaniu harmonogramu i listy modlitewnej. Wiele osób kochających Boga nigdy nie rozwinęło stałe życie modlitewne, ponieważ brak im tych trzech elementów. Wolę mieć listę i pomijać jakieś tematy z niej lub modyfikować ją kiedy Duch Święty mnie prowadzi, niż nie mieć jej wcale!
  3. Trzy główne tematy modlitewne (większość próśb modlitewnych można wpasować do jednego z tych 3 tematów):
   1. Dary Ducha: o uwolnienie mocy i łaski Bożej,
   2. Owoce Ducha: o kształtowanie się Bożego charakteru we mnie lub innych,
   3. Mądrość Ducha: o mądrość Boga i/lub Ducha objawienia dla mnie lub innych.
  4. Trzy tematy modlitewne:
   1. Intymność: Koncentruje się na wyrażaniu miłości do Boga i oddawani się Bogu. Ten rodzaj modlitwy obejmuje uwielbienie, medytację Słowa Bożego (modlitwa, czytanie) i wspólnotę z Duchem Świętym,
   2. Prośba: zwracanie się o Boże błogosławieństwo w moim życiu osobistym (serce, okoliczności, posługa),
   3. Wstawiennictwo: zwracanie się do Boga o sprawiedliwość dla innych (osoby, miejsca, kwestie strategiczne).
  5. Trzy listy modlitewne:
   1. Modlitwa o nasze życie osobiste: przełom w naszym wewnętrznym człowieku (serce), okoliczności (fizyczne, finansowe, relacyjne) i posługa - aby moc Boża mogła być uwalniana przez nasze ręce,
   2. Modlitwa za innych (ludzi i miejsca): Osoby, posługi, rynek pracy, organy rządowe, przeznaczenie miast lub krajów (Izrael, Egipt, YWAM, itp)
   3. Modlitwa za innych (kwestie strategiczne w społeczeństwie): Rząd (wybory, aborcja), ucisk (handel ludźmi, aborcja), klęski żywiołowe (huragany, susze), choroby (AIDS, ptasie grypy), społeczne (głód, ludobójstwo, itd.) lub kryzys gospodarczy itp.
  6. Przykładowa lista modlitewna, która wykorzystuje tzw. Modlitwy Apostolskie:
   1. Za mnie - o (…): Boże Pana mojego Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, daj mi ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Ciebie samego. Daj światłe oczy serca tak, bym wiedział, czym jest nadzieja mojego powołania (…) (Ef 1:17-19)
   2. O moją rodzinę - aby (…): Boże uczyń nas godnymi swego wezwania, z mocą udoskonalaj w nas wszelkie pragnienie dobra oraz czyn wiary, aby w nas zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa (2 Tes 1:11-12)
   3. O naszą pracę/biznes - aby (…): Ty sam, Boże pokoju uświęć nas całkowicie, aby nienaruszony duch nasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. (1 Tes 5:23-24)
   4. O nasz Kościół/Wspólnotę - żeby stały się Domami Modlitwy 24/7 - (…): Ojcze, niech nasza miłość doskonali się coraz bardziej i bardziej (…) (Flp 1:9-11)
   5. O naszych przyjaciół (…): Niech ich miłość doskonali się coraz bardziej w głębszym poznaniu (…), aby byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości (…) (Flp 1:9-11)
   6. O Kościół, Papieża, biskupów, pastorów, TJCII - aby (…): Ojcze spraw, abyśmy wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Ciebie. (Rz 15:5-7)
   7. O Polskę, moje województwo, moje miasto - aby (…): Boże Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, daj Kościołowi ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Ciebie samego. (…) (Ef 1:17-19)
  7. Dobrze jest przy tym każdą modlitwę prośby poprzedzić krótką modlitwą uwielbienia Boga! Może być to np. Doksologia:
   Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
   Chwalimy Cię, Błogosławimy Cię, Wielbimy Cię, Wysławiamy Cię.
   Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
   Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący.
   Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste.
   Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.
   Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
   Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
   Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
   Albowiem tylko Tyś jest święty, Tylko Tyś jest Panem, Tylko Tyś Najwyższy
   Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.
 3. Prawidłowy obraz Boga: Czuły Ojciec i namiętny Oblubieniec
  1. Modlitwa pozycjonuje nas aby być pobudzonym do miłości do Boga i ludzi przez przyjmowanie czułej miłości Boga Ojca i namiętnej miłości Oblubieńca. Kochamy innych znacznie lepiej, kiedy regularnie spotkamy serce Boga. W modlitwie, zyskujemy "olej intymności", łącząc się z Bogiem (Mt 25: 3-4).
   Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (J 15: 5)
  2. Spotkanie z Ojcowskim Sercem Boga jest fundamentalne dla wzrastania w modlitwie. Ojciec ma dokładny plan dla życia każdego z nas. On kocha nas taką samą miłością, jaką kocha Jezusa, co daje nam ogromną wartość.
   Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. (J 17:23)
  3. Duch woła do Boga z nas jako "Duch adopcji" słowami "Abba". Abba to termin pieszczotliwy jak papa lub tatuś; jest w tym szacunek, ale jednocześnie czułość i intymność. W objawieniu słowa "Abba" kryje się siła do znoszenia trudności i odrzuca oskarżenia szatana, że jesteśmy beznadziejni.
   Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! (Rz 8:15)
  4. Dzięki naszej nowej pozycji - przyjętych dzieci - mamy dostęp do Serca Ojca. Nasze życie jest niespokojny bez "stabilizującej kotwicy", dopóki nie poznamy w objęciach Ojca naszego Abba. Szczególnie potrzebna jest pewność, że Bóg cieszy się nami nawet w naszej słabości.
  5. Szczególnie w ostatnich czasach na Kościół spływa świadomość ślubnej tożsamości, która powoduje, że widzi Jezusa jako Oblubieńca i nas jako cenną "Oblubienicę". Przesłaniem Oblubieńca jest wezwanie Oblubienicy do intymności z Bogiem (jak Dawida, Paweł i Jan):
   A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! (Ap 22:17)
  6. Jako Synowie Boga, jesteśmy w zaproszeni do doświadczania ​„​Bożego Tronu" - jako dziedzice Jego mocy (Ap 3:21; Rz 8:17), a jako Oblubienica, jesteśmy w stanie doświadczyć Bożego serca (uczucia). Komunikat
  7. Przesłanie Oblubieńca zawiera objawienie emocji Jezusa do nas - Oblubienicy. Jezus - Oblubieniec jest pełen miłosierdzia, jest łagodny dla naszych słabości gdy tylko żałujemy za grzechy. Cieszy się nami nawet w naszej słabości (Ps 18:19, 35; 130:3-4). Wielu widzi Boga przede wszystkim jako złą lub w większości czasu smutną osobę, ale On jest pełen radości (Hbr 1:9) i ma płomienne uczucia do nas.
  8. Bóg nazywa Swój lud Hefsiba - to wyjątkowa nazwa i znaczenie:
   Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje upodobanie", a krainę twoją "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje. (Iz 62:4-5)
  9. Trojakie zawołanie o przyjście Jezus:
   1. Przyjdź BLISKO NAS - w intymności (indywidualny przełom naszych serc)
   2. Przyjdź DO NAS - aby nas ożywić (wstawiennictwo o przebudzenie)
   3. Przyjdź PO NAS - o rychły powrót Jezusa - Paruzję
 4. Podstawa sprawiedliwości: Modlitwa dniem i nocą
  1. Co to jest wstawiennictwo? Jest to zgoda z tym, co Bóg chce zrobić.
  2. O wstawiennictwie:
   Wielcy ludzie Boży byli wielkimi orędownikami.
   Wstawiennictwo jest jak «zaczyn w łonie Trójcy Świętej».
   Jest zanurzeniem się w Ojcu i odkryciem nowych wymiarów, oświecających konkretne sytuacje i zmieniających je. Możemy powiedzieć, że serce Boga wzrusza się przez wstawiennictwo, jednak w rzeczywistości On zawsze trzyma nas za rękę, a naszym wstawiennictwem możemy osiągnąć to, że Jego moc, Jego miłość i Jego wierność jeszcze wyraźniej objawiają się Jego ludowi. (EG, 283)
  3. Wzorem wstawiennictwa jest sam Jezus:
   Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi (Ps 2:8)
   Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? (Rz 8:34)
   Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga (Hbr 9:24)
  4. Bóg wybrał wstawiennictwo jako podstawę uwalniającą Jego rządy (moc) - przez Jezusa i Jego lud (teraz i na zawsze). Potrzebujemy objawienia majestatu i tajemnicy wstawiennictwa!
   Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. (Hbr 7:25)
  5. Tajemnica wstawiennictwa: Powiedz Bogu to, co mówi tobie, aby powiedzieć Jemu! To jest środek uwalniający Bożą moc. Jest to zadziwiająco prosta w swojej "słabości" zasada, która uczy pokory i jest dostępna dla absolutnie każdego.
  6. Potęga wstawiennictwa: ma centralne znaczenie uwalniania mocy Bożej. Jezus korzystał z tej zasady, kiedy stworzył niebiosa i ziemię (Rdz 1):
   1. Ojciec miał głęboko w sercu plan stworzenia. On postanowił, że Jezus wymawia (wstawiennictwo) jego elementy, co uwalnia moc Ducha (Rdz 1:2-11; Ps 33:6, 9; Hbr 11: 3). Jezus jest twórcą, który powiedział: "Niech stanie się światło" w Rdz 1 (J 1:3; Ef 3:9; Kol 1:16; Hbr 1:2),
   2. Jezus podtrzymuje porządek w stworzeniu wypowiadając Słowo (rodzaj wstawiennictwa)
   który [Jezus] ... podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi ... (Hbr 1:3)
  7. Jezus używa wstawiennictwa, aby rządzić wszechświatem we współpracy ze Swoim ludem. Centralne miejsce władzy wszechświata leży w "posłudze modlitewnej", która obejmuje wszystkie modlitwy inspirowane przez Ducha Świętego - zarówno te na ziemi jak i i w niebie, które wspólnie zbiegają się przed Bożym Tronem.
  8. Jesteśmy najbardziej skuteczna w realizacji dzieł sprawiedliwości w kontekście modlitwy dniem i nocą, ponieważ dzieła sprawiedliwości muszą być dokonywane z mocą, przez wierzących, którzy pozostają w kontakcie z Bogiem.
   A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. (Łk 18:7-8)
  9. Wstawiennictwo o władzę dla słabych: Mamy prosić o władzę, aby zmierzyć się z siłami demonicznymi stojącymi za niesprawiedliwością. Moc uzdrawiania chorych jest lepsza, niż tylko pomoc chorym.
   Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. (Ef 6:12)
  10. Zażyłości z Jezusem wzmacnia nas i daje nam siłę aby kochać Boga i ludzi.
  11. Bogu spodobało się korzystać z rzeczy, które ludzie uważają za słabe, by zatriumfować nad ciemnością. On korzysta ze "słabość" modlenia się aby zatryumfować nad ludzką siłą. Bóg wybrał „prostotę wstawiennictwa", aby każdy mógł z nami współpracować.
   Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. (1 Kor 1: 27-29)
  12. Wstawiennictwo zmusza nas do przyswajania Słowa Bożego, poprzez wypowiadanie je z powrotem do Niego w całym naszym życiu. Za każdym razem, gdy mówimy to, co Bóg mówi, to piętnuje nasz umysł i ducha i zmienia nas. Proces ten stopniowo odnawia naszego wewnętrznego człowieka.
  13. Słowa Boże są duchem i życiem. Udzielają nam one życia samego Boga. Za każdym razem, gdy mówimy to, co mówi Bóg, otrzymujemy odrobinę Jego życia, które oświeca nasz umysł i zmiękcza nasze serce.
   Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. (J 6:63)
  14. Modlitwa jednoczy nasze serca z ludźmi z miejsc, o które się modlimy. Zaczynamy kochać tych, za których się modlimy. Wstawiennictwo pomaga tworzyć więź z ludźmi i Bożymi celami w miastach i krajach. Jednym z powodów, że większość modlitw NT jest za Kościół, a nie za zgubionych jest taki, że przez to możemy wzrastać w miłości do Kościoła. Namaszczony Kościół będzie zawsze przynosił wielkie błogosławieństwo dla Królestwa (Dz 19:10-20).
  15. Wstawiennictwo jest praktycznym wyrazem miłości dla osób - ono uwalnia wybawienie dla potrzebujących.
   …przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony. (2 Kor 1:11)
   Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa… (Flp 1:19)
  16. Wstawiennictwo odnawia naszą nadzieję i wiarę - kiedy wypowiadamy Słowo Boże z powrotem do Niego i oczekujemy na uwolnienie Jego obietnic.
  17. Wstawiennictwo za innych powoduje pomnożenie błogosławieństwa w życiu wstawiennika. Każda modlitwa o błogosławieństwo dla kogoś innego to de-facto modlitwa, o Boże błogosławieństwo dla siebie i swojej rodziny. Prawo Królestwa zakłada bowiem, że otrzymujemy więcej niż dajemy w wierze.
   Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. (Łk 6:38)
  18. Wstawiennictwo uczy nas pokory - kiedy Bóg odpowiada na nasze modlitwy, chroni nas przed dumą i pychą.
  19. Wstawiennictwo zmienia duchową atmosferę miast i narodów, a tym samym przygotowuje drogę dla Bożej obecności w nich. Uwalnia także namaszczone posługi, które przynoszą błogosławieństwo i uwolnienie dla wielu.
  20. Wstawiennictwo uzdalnia nas do słuchania Boga o naszym powołaniu i przeznaczeniu. We wstawiennictwie otrzymujemy objawienie dotyczące losu innych ludzi, miast i narodów, abyśmy mogli wspólnie z nimi stanąć w wołaniu o pełnię Bożego błogosławieństwa dla nich.
  21. Podsumowanie: Wstawiennictwo jest genialną strategią Boga dla wierzących, współpracujących z Nim w Jego mocy. Ma ogromny wpływ na nas - to wciąga nas w zażyłą relację z Bogiem, zachowuje w pokorze, przemienia w świętości, namaszcza mocą, jednoczy we wspólnocie, uwalnia objawienie, zwiększa nasze dziedzictwo i uczy orzekać z bożą mądrością.
 5. Jak medytować Słowo Boże: Modlitewne czytanie Słowa
  1. Najbardziej znaczący sposób, w jaki możemy wzmocnić naszą siłę duchową jest karmienie się Słowem Bożym. Wielu wierzących jest na duchowym oddziale intensywnej terapii z chorym sercem i brakiem duchowego apetytu z powodu braku karmienia się Słowem Bożym. Nie zarabiamy na moc Bożą - kładziemy nasz zimne serce przed "ogniskiem" obecności Boga.
  2. Prawda dotycząca wypowiadania i czytania Słowa Bożego:
   Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. (Iz 55:10-11)
  3. Nie wystarczy studiowanie Słowa Bożego - musimy ofiarować nasze serca Bogu i przyjmować od Niego objawienie podczas ich czytania. Studium Biblii musi rozpocząć aktywny dialog z Bogiem. Pismo daje nam materiał do "konwersacji" w naszym życiu modlitewnym. Używanie Słowa Bożego sprawia, że modlitwa jest łatwa i przyjemna.
   Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. (J 5, 39-40)
  4. Dwie główne prawdy związane z modlitewnym czytaniem Słowa Bożego (Pisma Świętego):
   1. Pismo koncentruje się na obietnicach Bożych,
   2. Pismo napomina nas i nakłania do posłuszeństwa Bogu.
  5. Aktywnie rozmawiamy z Bogiem na modlitwę patrząc na Jego obietnice, które zawarte są w Jego Słowie. Po pierwsze, dziękując Bogu za konkretne prawdy, zamieniamy je na deklaracje wdzięczności i zaufania. Na przykład, możemy powiedzieć: "Dziękuję, że mnie kochasz, przebacz mi, prowadzisz mnie i zaopatrujesz". Po drugie, musimy prosić Boga, aby objawił nam poszczególne prawdy (Ef 1:17). Na przykład: "Ojcze, objaw mi pewność Twej miłości, przebaczenia, kierunku w jakim mnie prowadzisz i Twojego zaopatrzenia dla mnie".
  6. Aktywnie rozmawiamy z Bogiem na modlitwę poprzez wypowiadanie prawd, które przywołują nas do przestrzegania Jego Słowo:
   1. zobowiązujemy się do posłuszeństwa Bogu w specyficzny sposób określony w wersecie. Deklarujemy naszą chęć posłuszeństwa mówiąc: "Deklaruję moje posłuszeństwo Tobie w mowie, czasie i finansach".
   2. musimy prosić Boga, by uzdolnił nas do przestrzegania określonej prawdy. Prosimy Boga o pomoc, aby dał nam mądrość, motywację i siłę do posłuszeństwa w konkretnych dziedzinach. Na przykład możemy modlić się: "Ojcze, pomóż mi kochać Cię, pomóż okiełzać moją mowę, daj siłę, bym mógł używać mojego czasu i pieniędzy w pełnym posłuszeństwie Tobie".
  7. Musimy mieć świadomość, że kiedy się modlimy, mówimy do Boga, który zasiada na Tronie (Ap 4).
   Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! (2 Kor 13:14)
  8. Medytuj i ciesz się obecnością Ducha: Poświęć trochę czasu na przeżywanie Jego obecności i wypowiadanie miłości do Niego. Mów powoli i cicho (nie krzycz, nie wygłaszaj pouczeń), mów krótko (krótkie zwroty nie akapity) i mało (więcej słuchaj niż mów) z wieloma przerwami i ciszą, wraz z delikatnym wzdychaniem (Rz 8:26) i wiele módl się w duchu - tak jak Paweł (1 Kor 14:2,18).
  9. Dziennik: Poświęć trochę czasu, aby zapisać swoje myśli i modlitwy kiedy czytasz i modlisz się Słowem Bożym. To pomaga nam uchwycić prawdy, które Duch poddaje nam i wzrastać w naszym modlitewnym dialogu z Bogiem. Ducha Święty, który jest w nas jest najlepszym nauczycielem. Kiedy rozważasz Słowo w Duchu i prawdzie, współpracujesz razem z Duchem, aby zapewnić sobie nauczanie „na miarę".
   Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył. (1 J 2:27)