Psalm 75:2-3, 9

Rozważania Słowa BożegoPsalm 75:2-3, 9Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:50 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.
Gdy Ja naznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy.

Ja zaś będę się radował na wieki, zaśpiewam Bogu Jakuba.


 1. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda:
  • Przeto będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów i będę wysławiał Twoje imię (2 Sm 22:50)
  • Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu (Ps 30:2)
  • Moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało. Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki (Ps 30:13)
  • Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza (Ps 42:6)
  • Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga (Ps 43:5)
  • Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił, i polegać na Twoim imieniu, bo jest dobre dla ludzi Tobie oddanych (Ps 52:11)
  • Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę! (Ps 67:4)
  • Wysławiajcie Pana, Boga naszego, oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego: On jest święty (Ps 99:5)
  • Wysławiajcie Pana, Boga naszego, oddajcie pokłon przed świętą Jego górą: bo Pan, Bóg nasz, jest święty (Ps 99:9)
  • Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość (Ps 107:1)
  • Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy (Ps 117:1)
  • Wysławiajcie Pana, bo dobry; bo łaska Jego na wieki (Ps 118:29)
 2. Gdy Ja naznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy:
  • Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada (Ps 1:3)
  • Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca (Prz 3:11)
  • Ja, Pan, zdziałam to szybko w swoim czasie (Iz 60:22)
  • Nie powiedzieli w swych sercach: Chcemy bać się Pana, Boga naszego, który daje w swoim czasie deszcz wczesny i późny, który zapewnia nam ustalone tygodnie żniw (Jr 5:26)
  • Bóg - Sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem (Ps 7:12)
  • Utrwalony będzie tron w łaskawości, i dzięki wierności zasiądzie na nim pod namiotem Dawida sędzia troskliwy o prawo i dbały o sprawiedliwość (Iz 16:5)
  • Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się Jego (2 Tm 4:8)
  • Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić (Jk 4:12)
  • Oto sędzia stoi przed drzwiami (Jk 5:9)
  • Wszyscy zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych (1 P 4:5)
  • Okaże się to w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii (Rz 2:16)
  • Bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat (Rz 3:6)
  • A Pan zasiada na wieki, swój tron ustawia, by sądzić (Ps 9:8)
  • Wzywa On z góry niebo i ziemię, by lud swój sądzić (Ps 50:4)
  • Pan, nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą - narody (Ps 96:13)
  • Sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne (Ps 19:10)
  • Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój - poszukuje Cię w mym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości (Iz 26:9)
  • Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów (Ap 15:3)
  • Boś Ty przeprowadził mój sąd i wyrok, zasiadając na tronie - Sędzio sprawiedliwy (Ps 9:5)
  • Pan się objawił, sąd przeprowadził, w dzieła rąk swoich uwikła się występny (Ps 9:17)
  • O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu (Ps 72:1)
  • Gdy Ja naznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy (Ps 75:3)
  • Bóg na sąd się podniósł, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi (Ps 76:10)
  • Pan Zastępów przez sąd się wywyższy, Bóg Święty przez sprawiedliwość okaże swą świętość (Iz 5:16)
  • Dochodzi wrzawa, aż do krańców ziemi; albowiem Pan prowadzi spór z narodami, pozywa przed sąd wszelkie ciało, występnych oddaje na pastwę miecza - wyrocznia Pana (Jr 25:31)
 1. Ja zaś będę się radował na wieki, zaśpiewam Bogu Jakuba:
  • Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy (Ps 9:3)
  • A moja dusza będzie radować się w Panu, będzie się weselić z Jego ratunku (Ps 35:9)
  • Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza (Ps 89:16)
  • Nasyć nas z rana swoją łaskawością, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć (Ps 90:14)
  • Jego kapłanów odzieję zbawieniem, a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować (Ps 132:16)
  • Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu (Ha 3:18)
  • Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu; wyrównajcie drogę Temu, co cwałuje na obłokach! Jahwe Mu na imię; radujcie się przed Jego obliczem (Ps 68:5)
  • Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy (Ps 97:1)
  • Przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla (Ps 98:6)
  • Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili (Iz 66:10)
  • I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, które wylał na was obficie jak przedtem (Jl 2:23)
  • W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu! Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawodnym (Flp 3:1)
  • Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się (Flp 4:4)
  • Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń (1 P 1:6)
  • Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy (Ap 12:12)