40 dni modlitwy o ofiary handlu ludźmi
W czasie Wielkiego Postu - czasie przygotowania do Zmartwychwstania - chcemy przypomnieć sobie słowa, które Bóg przekazał nam przez proroka Izajasza:

To jest post, który wybieram:
rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać;
dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.
(Iz 58:6-7)


Chcemy więc w sposób szczególny - codziennie - modlić się za wszystkie ofiary handlu ludźmi w XXI wieku.

Handel ludźmi to nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa. Pod tym pojęciem rozumiano początkowo wyłącznie handel kobietami zmuszanymi do prostytucji (męskie ofiary wykorzystywane seksualnie to zjawisko niezwykle rzadkie).
W ostatnich latach znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje obecnie wszelkie działania nakierunkowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie.
Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem doświadczają często w efekcie traumatycznych przeżyć chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień.
Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Pozostałe czyny karalne, których dopuszczają się agresorzy wobec ofiar to naruszenia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec cudzoziemców.
Polska stanowi ważny europejski ośrodek dla handlarzy żywym towarem - pisze dziennik "Polska". Każdego roku przez nasz kraj przerzuca się aż 15 tysięcy osób.
Polska jest źródłem, punktem tranzytowym i docelowym dla kobiet z Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Białorusi, Litwy, Rosji, Bułgarii, Kamerunu, Somalii, Ugandy i Wietnamu.
Niektóre z nich zostają w Polsce, wiele jest przerzucanych do Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Japonii. Polki są sprzedawane do Włoch, Austrii, Niemiec, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii i do Izraela w celach pracy niewolniczej, a głównie w celach wyzysku seksualnego.

Formy handlu ludźmi:
  • Handel dziećmi - nielegalne adopcje, często zagraniczne, oraz "sprzedaż" osoby niepełnoletniej pedofilom,
  • Handel kobietami - nakłanianie kobiet do wyjazdu do pracy za granicą w innym charakterze, a następnie zmuszaniu ich do prostytucjii, ewentualnie nakłanianie kobiet do wyjazdu za granicę w celu uprawiania prostytucji, ale przedstawianie im nieprawdziwego obrazu warunków, w jakich to się będzie odbywało,
  • Handel narządami - sprzedaż (nielegalna w większości państw) organów pobieranych od żywych dawców,
  • Handel tanią siłą roboczą - za swoją pracę osoby takie otrzymują  wynagrodzenie niższe niż dopuszcza prawo danego kraju, zarówno ich pobyt jak i praca są nielegalne.


Kilka danych dla zobrazowania skali zjawiska:
  • ONZ przypuszcza, że nawet do 4 milionów kobiet i dzieci jest wykorzystywanych w przymusowej prostytucji i pracy
  • Co 30 sekund, czyli około 2.500 osób dziennie, staje się ofiarami handlu ludźmi
  • Raport UNICEF: ponad 1 milion dzieci na świecie jest sprzedawanych w celach niewolnictwa seksualnego. Około 30 milionów dzieci straciło dzieciństwo w ostatnich 30 latach
  • Szacunkowe dane wskazują na to, ze około 27-30 milionów osób jest poddawanych współczesnemu niewolnictwu, 70-75% to ofiary niewolnictwa seksualnego
  • Handel w celach seksualnych jest jedną z najszybciej wzrastających praktyk - stając się wielomilionowym biznesem

Przy tej też okazji, w dniu 27.02.2016, o godzinie 17:30 odbędzie się projekcja filmu "NIKCZEMNY - Handlarz dusz" - Zobacz więcej informacji na ten temat"


Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle