DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Medytacja Słowa Bożego - czyli: «Lectio divina - laudis canticum» (Ap 5:8)
Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. (Iz 55:10-11)
Olbrzymia rola Słowa Bożego w życiu Kościoła i jego poszczególnych wiernych podkreślana jest nie tylko w samym Słowie Bożym, ale także i tradycji całego Kościoła.
Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (Hbr 4:12)
Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach
i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. (Ef 5:18b-19)
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem:
z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha,
pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. (Kol 3:16)
Słowo Boże, które jest dla synów Kościoła pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. (KO 21)

Słowo, przez którego częste czytanie nabywamy "wzniosłe poznanie Jezusa Chrystusa". (Flp 3:8)
Którego nieznajomość jest nieznajomością Chrystusa!
Słowo, podczas słuchania którego, słyszymy Boskie wypowiedzi. (KO 25)

Podstawą wszelki autentycznej duchowości chrześcijańskiej jest Słowo Boże, głoszone, przekazywane, przyjęte, celebrowane i rozważany w Kościele. (VD 121)

Wielki duchowości, które naznaczyły dzieje kościoła, zrodziły się dzięki wyraźnemu odniesieniu do Pisma, pisze Benedykt XVI i  podaje całą listę przykładów (VD 48):
 • Antoniego opata -  poruszyło jedno zdanie Chrystusa: „Jeżeli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim a będziesz miał skarb w niebie a potem przyjdźi chodzi za mną" (Mt 19: 21)
 • Aleksander Akoimetoi (V wiek)- poruszony jednym wersetem Biblijnym podczas katechezy „Sprzedaj wszystko co masz i pójdź za mną” - rozpoczął modlitwę dniem i nocą, która trwała ponad 300 lat
 • Bazyli Wielki (ok. 330-379) - w dziele Moralia zapytuję: „Co jest właściwością wiary? Całkowita i niewątpliwa pewność prawdy słów natchnionych przez Boga. Co jest właściwością wiernego? Kształtowanie się z tą całkowitą pewnością według znaczenia słów Pisma Świętego i nie odważenie się, by coś ująć lub dodać”
 • Teresa od Jezusa (1515-1582) - karmelitanka pisze: „Całe zło świata bierze się z braku jasnego poznania prawdy Pisma Świętego. Zaledwie skieruje spojrzenie na Ewangelię Świętą, natychmiast oddycham wonią życia Jezusa i wiem, w którą biec stronę".
Harfa i Czasza - czyli: «Czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych» (Ap 5:8)
Nasza wspólna modlitwa podzielona jest na 2 godzinne sesje, które mają ściśle określony porządek - Bóg nie jest wszak Bogiem zamieszania, lecz porządku! (1 Kor 14:33)
Modlitwę przeważnie prowadzi zespół, składający się z muzyków, śpiewaków i osób wypowiadających modlitwy. Jeżeli na sali są osoby, włączają się one do modlitwy indywidualnie - wspierając tych, którzy modlą się "z przodu".
Modlitwa prowadzona jest przez lidera, który kieruje jej przebiegiem i moderuje całe spotkanie.

Model ten nazwaliśmy po polsku Harfa i Czasza - zaczerpnięty zostały z IHOP Kansas City, w którym działa już nieprzerwanie od 1999 roku i nazywany jest tam Harp & Bowl.
Sama nazwa zaczerpnięta została z księgi Apokalipsy, w której czytamy: "A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych." (Ap 5:8)
Możemy śmiało stwierdzić, że jest to pewien rodzaj liturgii, której celem jest komunikacja poszczególnych osób biorących w niej udział aby lepiej zorganizować spotkanie i przez to dać miejsce Duchowi Świętemu.

Jeżeli chcesz się włączyć w zespół muzyczny, śpiewaków lub chcesz się po prostu modlić - przyjdź i daj znać.
Włączymy Cię w odpowiedni zespół i w ciągu paru sesji złapiesz o co chodzi!
Jedyną umiejętność jakiej na pewno potrzebujesz jest posługiwanie się Słowem Bożym, bo na tym wszystko się u nas opiera!
Kilka praktycznych wskazówek dotyczących modelu Harfa i czasza.
 1. Stosowane przez nas rodzaje modlitw to:
  • adoracja (uwielbienie),
  • wstawiennictwo (modlitwa prośby),
  • rozważanie Słowa Bożego (medytacja lub Lectio Divina)
 2. Skład zespołu:
  • muzycy - wśród których jest lider uwielbienia prowadzący cały zespół muzyczny,
  • śpiewacy - wśród których jest pierwszy kantor tworzący refreny,
  • lider modlitwy, którego zadaniem jest moderacja modlitw ludzi,
  • wstawiennicy lub adoratorzy, którzy modlą się modlitwami apostolskimi, modlitwami za Izrael lub modlitwami adoracyjnymi,
  • wstawiennicy lub adoratorzy, którzy pragną się modlić tzw. "aktami strzelistymi"
 3. Cykl wstawienniczy ma zazwyczaj następujący porządek:
  • znana pieśń przechodząca w śpiew w językach,
  • modlitwa apostolska lub modlitwa za Izrael przerywana krótkimi refrenami,
  • ewentualna modlitwa "aktami strzelistymi" (ilość cykli w ciągu jednej sesji zależy od ilości wstawienników)
 4. Cykl adoracyjny ma następujący porządek:
  • znana pieśń przechodząca w śpiew w językach,
  • modlitwa adoracyjna przerywana krótkimi refrenami,
  • ewentualna adoracja "aktami strzelistymi" (ilość cykli w ciągu jednej sesji zależy od ilości adoratorów)
 5. Cykl modlitwy Słowem:
  • znana pieśń przechodząca w śpiew w językach,
  • odśpiewanie wybranego fragmentu Biblii w całości przez wyznaczonego kantora,
  • zgłębianie fragmentu poprzez śpiew wybranej frazy z fragmentu bądź frazy paralelnej,
  • słuchanie uwag lidera modlitwy, który może naprowadzać na temat śpiewu (ilość cykli jest uzależniona od lidera modlitwy i uwielbienia - zazwyczaj 4-6 cykli)
 6. Śpiew i muzyka:
  • śpiewy antyfonalne w cyklu wstawienniczym/adoracyjnym powinny być krótkie, ale w cyklu modlitwy Słowem mogą być dłuższe,
  • śpiew powinien być na tyle głośny, żeby był słyszany przez innych śpiewaków,
  • wskazana jest wzajemna obserwacja pomiędzy członkami zespołu uwielbienia i liderem modlitwy,
  • możliwe jest także śpiewanie słów proroczych, bądź prorokowanie na instrumencie (solówka),
  • wskazane jest unikanie "gwiazdorstwa" scenicznego, unikanie zbędnych gestykulacji i zwracania na siebie uwagi innych osób,
  • w przypadku cyklu wstawienniczego, muzyka powinna być stosunkowo prosta, aby inni uczestnicy modlitwy mogli się włączać w śpiew a śpiewacy mogli swobodnie poruszać się w tekście bez konieczności skupiania się na muzyce (innymi słowami, linia melodyczna refrenów powinna być na tyle prosta, aby inni mogli włączyć się w&nsbp;śpiew),
  • jeżeli nie wiesz, co zaśpiewać, powtórz poprzednią sekwencję, lub pozwól śpiewać innemu śpiewakowi,
  • zawsze wspieraj lidera uwielbienia - lider uwielbienia jest osobą prowadzącą cykl wstawienniczy, wszyscy podążają więc za jego wskazówkami.
 7. Refreny:
  • może je rozpoczynać każdy śpiewak, ale ze względów praktycznych lepiej jest, jak prawo do ich rozpoczynania przydzieli się wyznaczonym śpiewakom,
  • refren musi być prosty pod względem melodii i słów, aby wszyscy uczestnicy modlitwy (którzy nie koniecznie muszą być muzykami) bez trudności mogli go powtórzyć,
  • rozpoczynając refren śpiewaj go głośno i wyraźnie, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest refren i mogli się w niego włączyć.
Modlitwy apostolskie
Modlitwy apostolskie to fragmenty z Biblii, wykorzystywane podczas modlitw wstawienniczych. Przykłady takich modlitw umieszczone zostały tutaj.
Modlitwy te zostały wypowiedziane i spisane w Nowym Testamencie w listach Pawła Apostoła i są wyrazem troski Apostoła o Kościół, jak również uchylają tajemnice Bożego pragnienia i sposobu patrzenia na Kościół i ludzi.
Modlitwa tymi właśnie fragmentami jest najlepszym sposobem wstawiennictwa za Kościół, ludzi i świat.
Wykorzystanie innych fragmentów Słowa Bożego również dozwolone, aczkolwiek należy ich używać w drugiej części modlitwy po wyraźnym podaniu ich "namiarów w Biblii", aby ułatwić śpiewakom ich odnalezienie i śpiewanie.
Modlitwy adoracyjne
Modlitwy adoracyjne to fragmenty z Biblii, wykorzystywane podczas modlitw adoracyjnych. Przykłady takich modlitw umieszczone zostały tutaj.
Modlitwy te zostały wybrane przez nas w celu ujednolicenia tekstów i są przykładami biblijnego uwielbienia Boga.
Wykorzystanie innych fragmentów Słowa Bożego jest również dozwolone po wyraźnym podaniu ich "namiarów w Biblii", aby ułatwić śpiewakom ich odnalezienie i śpiewanie.
Modlitwy za Izrael
Modlitwa za Izrael to stały element w naszym Domu Modlitwy. Wykorzystujemy do tego celu modlitwy i obietnice dane Izraelowi zawarte w Piśmie Świętym. Przykłady takich modlitw umieszczone zostały tutaj.
Modlitwy te zostały wybrane przez nas w celu ujednolicenia tekstów i są przykładami biblijnych modlitw i obietnic złożonych przez Boga Izraelowi.
Wykorzystanie innych fragmentów Słowa Bożego jest również dozwolone po wyraźnym podaniu ich "namiarów w Biblii", aby ułatwić śpiewakom ich odnalezienie i śpiewanie.
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle Katalog stron A1A2A3A4A5B1B10B11B12B13B14B15B2B3B4B5B6B7B8B9C1C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C2C20C21C22C23C24C3C4C5C6C7C8C9D1D2D3D3D4D5D6D7D8E1E2G1G2G3G4G5H1H2H3I1I2I3J1J10J11J12J13J14J15J16J17J18J19J2J20J21J22J23J24J25J26J27J28J29J3J30J31J32J33J34J35J36J37J4J5J6J7J8J9K1K2K3K4K5K6K7K8L1L2Ł1M1M2M3M4M5M6N1N10N11N12N13N14N15N16N17N18N2N3N4N5N6N7N8N9O1O10O11O12O13O14O15O16O17O18O19O2O20O3O4O5O6O7O8O9P1P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P2P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P3P30P4P5P6P7P8P9R1R2R3R4R5S1S2S23S3S4S5S6S7S8S9Ś1Ś10Ś11Ś12Ś2Ś3Ś4Ś5Ś6Ś7Ś8Ś9T1T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T2T20T21T22T23T3T4T5T6T7T8T9U1U2U3U4U5W1W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W2W20W21W3W4W5W6W7W8W9Z1Z10Z11Z12Z13Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9 NT00000AAENT00000AB2NT00000AD2NT00000AFANT00000B02NT00000B0ENT00000B26NT00000B2ENT00000B52NT00000B82NT00000B8ENT00000B92NT00000BA6NT00000BB2NT00000BB6NT00000BC6NT00000BDANT00000BE2NT00000BEENT00000BF6NT00000BFENT00000C02NT00000C0ANT00000C12NT00000C1ANT00000C2ENT00000C42NT00000C5ANT00000C7ANT00000C82NT00000CA6NT00000CAENT00000CB2NT00000CB6NT00000CC6NT00000CCANT00000CDENT00000CEANT00000CF2NT00000D02NT00000D0ENT00000D36NT00000D4ENT00000D56NT00000D6ANT00000D7ENT00000D82NT00000D8ENT00000DAANT00000DD2NT00000DEENT00000E02NT00000E22NT00000E2ANT00000E42NT00000E62NT00000E72NT00000E86NT00000E9ENT00000EA2NT00000EB2NT00000EBENT00000ED6NT00000EEANT00000EF6NT00000EFENT00000F0ANT00000F1ENT00000F32NT00000F3ENT00000F56NT00000F6ANT00000F72NT00000F7ANT00000F86NT00000F8ANT00000F9ENT00000FA2NT00000FAANT00000FBENT00000FC2NT00000FDENT00000FF6NT00000FFANT00001012NT0000102ANT00001036NT00001046NT0000104ANT00001056NT0000107ANT00001092NT0000109ANT000010AENT000010B6NT000010D6NT000010F2NT000010FENT0000110ANT0000110ENT0000112ENT00001162NT0000116ANT00001186NT0000118ANT00001196NT000011B2NT000011D2NT000011DENT00001202NT0000120ANT0000120ENT0000121ANT00001246NT0000124ANT00001252NT00001266NT0000126ENT0000127ENT00001282NT0000128ANT000012A6NT000012C6NT000012DENT00001302NT0000133ENT00001362NT00001366NT00001392NT00001396NT0000139ANT000013A6NT000013DANT000013E2NT000013EENT000013FENT00001406NT0000140ENT00001436NT0000143ENT00001442NT00001462NT00001466NT00001472NT0000148ENT000014C2NT000014C6NT000014CENT000014D2NT00001502NT00001506NT0000150ENT00001516NT0000152ENT00001532NT0000153ENT0000154ENT00001552NT0000159ANT000015A6NT000015B2NT000015BANT000015C6NT000015CENT000015DENT000015E2NT0000160ENT00001612NT00001616NT0000161ANT0000161ENT00001622NT0000162ANT0000166ANT0000166ENT00001672NT0000167ANT0000167ENT00001682NT00001686NT0000168ANT0000168ENT00001692NT0000169ANT0000169ENT000016A2NT0000170ANT00001746NT0000174ENT00001756NT0000175ENT00001766NT0000176ANT00001772NT0000177ANT00001782NT0000178ANT00001792NT00001796NT0000179ANT0000179ENT000017A2NT000017A6NT000017AENT000017B6NT000017C2NT000017C6NT000017D2NT000017D6NT000017DANT000017DENT000017E2NT000017E6NT000017EENT000017F6NT000017FANT000017FENT00001802NT00001806NT0000180ANT0000180ENT00001812NT00001816NT0000181ANT0000181ENT00001826NT00001842NT00001846NT0000184ANT0000184ENT00001852NT0000185ANT0000185ENT00001862NT00001866NT00001876NT0000187ANT0000187ENT00001886NT0000188ANT00001892NT00001896NT0000189ANT0000189ENT000018A2NT000018A6NT000018AANT000018AENT000018B2NT000018BANT000018BENT000018C2NT000018C6NT000018CANT000018CENT000018D2NT000020CANT000020CENT000020D2NT000020D6NT000020DANT000020DENT000020E2NT000020E6NT000020EANT000020EENT000020F2NT000020F6NT000020FANT000020FENT00002102NT0000210ANT0000210ENT0000211ANT0000211ENT0000212ANT0000212ENT00002132NT00002136NT0000213ANT00002146NT00002152NT00002156NT0000215ANT0000215ENT00002166NT00002172NT00002176NT0000217ANT0000217ENT00002182NT00002186NT00002192NT0000219ENT000021A2NT000021A6NT000021AANT000021AENT000021B2NT000021BANT000021BENT000021C2NT000021C6NT000021CANT000021CENT000021D2NT000021D6NT000021DANT000021DENT000021E2NT000021E6NT000021EANT000021EENT000021F2NT000021F6NT000021FENT00002202NT00002206NT0000220ENT00002242NT00002246NT0000224ANT0000224ENT00002252NT00002256NT0000225ANT00002266NT0000226ANT0000226ENT00002272NT00002276NT0000227E NT000040C6NT000040F2NT000040FENT000041CENT00004272NT00004276NT000043F2NT00005272NT0000528ENT000054C6NT00005732NT000057BANT0000C942NT0000FF72NT000633FANT000EDA2ANT000EDACENT000EDAD2NT000EDAD6NT000EDADANT000EDAE2NT000EDAF2NT000EDAFANT000EE306NT000EE326NT000EE32ENT000EE34ENT000EE3C2NT000EE452NT000EE456NT000EE48ANT000EE4C6NT000EE4FENT000EE50ANT000EE51ENT000EE52ANT000EE52ENT000EE55ANT000EE57ANT000EE57E NT000084AANT0000B886NT0000CA12NT0000CC62NT0000D52ANT0000D99ANT0000DDA2NT0000DFAANT0000E20ANT0000E8EENT0000EEB6NT0000F92ANT000252BANT00091BB2NT001FBD5ENT0021699ANT0021947ENT0021F842NT00220B3ANT002238FENT00228BC6 NT00000E82NT00000F7ENT00000FA6NT00000FB2NT00000FC2NT00000FCENT000012E2NT00001302NT00001526NT000017A6NT00001AF6NT00001B0ENT00001B1ENT00001BCANT00001BFANT00001D42NT00001D9ANT00001EBENT00001EEENT00002212NT000023FANT00002426NT00002432NT000026A2NT000026BENT000031BANT000033A2NT000033A6NT000033BENT00003496NT0000378ANT00003CF6NT00003CFANT00003CFENT00003D4ENT00003DF2NT00003F9ENT000041F2NT000042DANT000045FANT000046EANT000046F2NT000047BANT0000489ENT0000498ANT00004A1ANT00004B6ENT00004C62NT00004D16NT00004D52NT00004E6ANT00004F9ANT00005112NT0000516ANT000051F6NT00005402NT0000565ANT0000577ANT000057EENT00005A9ENT00005CDANT000060AENT0000665ENT00006662NT00006666NT0000669ANT00006762NT0000703ENT00007056NT000071AENT000071DANT000074A2NT00007732NT0000798ENT00007C66NT00007C96NT00007DFENT00007E0ENT00008136NT000081E2NT000081EANT0000840ENT00008522NT0000869ENT000088C2NT00008A2ENT00008AC6NT00008B02NT00008B46NT00008C1ENT00008C92NT00008D26NT00008E1ENT00008E6ANT00008E9ENT00008ECENT00008F5ANT000090FENT00009162NT00009222NT00009266NT0000933ANT000093CENT0000CDBANT0000CDC6NT0016C4CANT00213A26NT00239AEENT0026AC2ANT002A6836NT002AF7C6NT002BADEA NT0003C44ANT0003C45ANT0003C45ENT0003C462NT0003C472NT0003C4BENT0003C4E6NT0003C4EENT0003C4F2NT0003C4F6NT0003C4FENT0003C50ANT0003C50ENT0003C51ENT0003C522NT0003C52ANT0003C6A2NT0003C6BANT0003C6C2NT0003C6CANT0003C6D2NT0003C6D6NT0003C846NT0003C84ENT0003C852NT0003C856NT0003C876NT0003C87ENT0003C88ANT0003C892NT0003C89ANT0003C8A2NT0003C9DANT0003CA7ENT0003CAC6NT0003CBF2NT0003CC3ANT0003D3F2NT0003DB12NT0003DBBENT0003E25ENT0005807ANT000580B6NT00058122NT00058142NT00058176NT0005819ENT000581AANT0005D9EANT00065F1ENT00065F26NT00065F3ENT00068876NT0006889ENT0006C552NT0006C592NT0006C596NT0006C59ANT0006C59ENT0006C5A2NT0006C5A6NT0006C5AANT0006C5AENT0006C5B2NT0006C5B6NT0006C64ENT0006C652NT0006C656NT0006C65ANT0006C65ENT0006C702NT0006C706NT0006C70ANT0006C70ENT0006C712NT0006C722NT0006C7FANT0006C7FENT0006C802NT0006C806NT0006C80ANT0006C80ENT0006C812NT0006C85ANT0006C85ENT0006C862NT0006C866NT0006C86ANT0006DF4ENT0006DF52NT0006DF56NT0006DF5ANT0006DF5ENT00071892NT00091C92NT0009334ENT0009606ENT0009AF32NT0010036ANT0011414ENT0011419ANT0011419ENT001141A2NT001141A6NT001141AANT001141AENT001141B2NT001141B6NT001141BANT001141BENT001141C2NT001141C6NT001141CANT001141CENT001141D2NT001141D6NT001141DANT001141DENT001141E2NT0011424ENT00114252NT00114256NT001144A6NT001144AANT001144AENT001144B2NT001144B6NT001144BA NT00000902NT00000906NT0000090ANT00000912NT00000916NT0000091ANT0000095ENT00000962NT00000966NT0000096ANT0000096ENT00000972NT00000976NT0000097ANT0000097ENT00000982NT00000986NT0000098ANT00000992NT000009E2NT000009E6NT000009EANT000009F2NT000009F6NT000009FANT000009FENT00000A02NT00000A7ENT00000ACENT00000B06NT00000B22NT00000B2ENT00000B42NT00000B52NT00000B72NT00000B86NT00000D76NT00000D82NT00000D96NT00000D9ANT00000D9ENT00000DA2NT00000DA6NT00000DAANT00000DAENT00000DB2NT00000DB6NT00000DBANT00000DBENT00000DC2NT00000DC6NT00000DCANT00000DCENT00000DD2NT00000DD6NT00000DDANT00000DDENT00000DE2NT00000DE6NT00000DEANT00000DEENT00000E22NT00000E26NT00000E2ANT00000E2ENT00000EEENT00000EF2NT00000EFANT00000F0ENT00000F32NT00000F7ENT00000F9ANT00000FFANT00000FFENT00001002NT0000101ANT0000103ENT00001092NT00001096